Gebruik van de website

Algemene gebruikersvoorwaarden

Geachte bezoeker,
Welkom op onze website! Wanneer je deze website blijft gebruiken en erdoorheen bladert, verklaar je je akkoord met en ben je gebonden aan de volgende algemene gebruikersvoorwaarden, die, samen met ons privacybeleid, onze verhouding met jou als gebruiker van deze website regelen.
Wanneer je het niet eens bent met (een deel van) deze gebruikersvoorwaarden, verzoeken we je vriendelijk om af te zien van het gebruik van deze website

De termen ‘ACE Aware NL‘ / ‘ACE Aware Nederland’, ‘onze’ en ‘wij’ verwijzen naar de eigenaar van de website; de termen 'jou' en 'jij' verwijzen naar de bezoeker en/of gebruiker van onze website. 

Het gebruik van deze website is onderheving aan de volgende gebruikersvoorwaarden:

 • De inhoud van alle pagina's is alleen bedoeld voor algemeen gebruik en algemene informatie. De inhoud kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.
 • Deze website gebruikt cookies om voorkeuren bij te houden. 
 • Wij noch een derde partij verschaft enige vorm van garantie omtrent de juistheid, tijdigheid, doelmatigheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen op deze website voor welk specifieke doel dan ook. Je bent je ervan bewust dat de informatie en materialen onjuistheden en fouten kunnen bevatten en voor zover de Nederlandse wet het toestaat, aanvaarden wij uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor zulke situaties.
 • Gebruik van de informatie en materialen op deze website is volledig voor eigen risico en wij aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je ervan te verzekeren dat producten, diensten of informatie alhier beschikbaar, tegemoetkomt aan je eigen specifieke eisen.
 • Deze website bevat materiaal waarvan wij de eigenaar zijn of waarvoor aan ons een licentie is verstrekt. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud, ontwerp, lay-out, grafische elementen, het logo en het totale uiterlijk. Reproductie in enigerlei vorm zonder expliciete toestemming in overeenstemming met onze copyright-rechten is verboden. Neem alsjeblieft contact met ons op voor het verkrijgen van toestemming voor gebruik. 
 • Het breed delen van de informatie op deze website is niet alleen toegestaan, maar wordt aangemoedigd.
 • Alle handelsmerken op deze website waarvan we niet het eigendom hebben en waarvoor we geen licentie hebben verworven, worden expliciet benoemd op deze website.
 • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan leiden tot het vorderen van schadevergoeding en/of kan een wettelijk misdrijf zijn.
 • Deze website bevat links naar andere websites en/of platforms. Deze links zijn bedoeld om een breder informatieaanbod te verschaffen en kunnen behulpzaam zijn bij het verder vergaren van ondersteuning. Het betekent niet dat wij deze website(s) onderschrijven en wij wijzen iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s) van de hand.
 • Het gebruik van deze website en mogelijke geschillen die uit het gebruik ervan voortvloeien zijn onderworpen aan Nederlandse wetgeving. 

Je bent welkom om voor vragen over de inhoud van deze 'Algemene gebruikersvoorwaarden' contact met ons op te nemen. Dank voor je begrip en je medewerking.

 

Disclaimer

Op deze website verschaffen we informatie die je op weg kan helpen. Deze informatie is niet bedoeld en moet niet worden opgevat als advies waarop je voor jouw situatie kunt vertrouwen en dat je strikt moet opvolgen. De inhoud van deze site moet op geen enkele wijze worden uitgelegd als een alternatief voor deskundige en professionele begeleiding.

Het is daarom van belang dat je relevant deskundig of specialistisch advies inwint, voordat je op basis van de informatie op deze website actie onderneemt of juist van actie afziet. Wanneer je vragen hebt over medische zaken, raadpleeg dan je arts of andere zorgverlener. Wanneer je denkt dat je medische klachten hebt, zoek dan medische zorg van een arts of andere zorgverlener.

Je bent welkom om voor vragen over de inhoud van deze ‘Disclaimer’ contact met ons op te nemen. Dank voor je begrip en je medewerking.

Terms and Conditions

Dear visitor, welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern our relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, we kindly ask you to refrain from using this website

Hereby, the term ‘ACE Aware NL‘ / ‘ACE Aware Netherlands’, ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of the website; the term ‘you’ refers to the user or viewer of our website. 

The use of this website is subject to the following terms of use:

 • The content of all pages of this website is for general information and use only. It is subject to change without previous notice. 
 • This website uses cookies to monitor browsing preferences. 
 • Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such cases to the fullest extent permitted by law.
 • Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
 • This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to content, design, layout, graphics, logo, and appearance. Reproduction of any kind without explicit permission in accordance with our copyright rights is prohibited. Please contact us for permission. 
 • General sharing of the information on this website is not only permitted, but encouraged.
 • All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.
 • Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a legal offence.
 • This website also includes links to other websites or platforms. These links are provided to broaden the scope of information and further guidance. They do not signify that we endorse the website(s) and we take no responsibility for the content of the linked website(s).
 • The use of this website and any dispute arising from the use of this website is subject to the laws of the Netherlands. 

For any questions regarding the content of these ‘Terms and Conditions’, feel free to contact us. Thank you for your understanding and cooperation.

 

Disclaimer

Dear visitor, please be advised that on this website we provide content as guiding information. It is not intended to, and does not amount to advice which you should rely on and follow strictly. The content here is not to be interpreted in any way as an alternative to professional advice.

You must therefore obtain the relevant professional or specialist advice before taking, or refraining from, any action based on the information in this website. If you have questions about any medical matter, you should consult your doctor or other professional healthcare provider. If you think you are experiencing any medical complaint, you should seek medical attention from a doctor or other professional healthcare provider.

For any questions regarding the content of this ‘Disclaimer’, feel free to contact us. Thank you for your understanding and cooperation.