Visie en missie

Onze visie
Een gezonde, rechtvaardige samenleving, met aandacht en empathie voor anderen en de leefomgeving, begint met een veilige kindertijd. Om te zorgen dat onze kinderen nu en later in het leven floreren, hebben we als volwassenen de verantwoordelijkheid om hun bufferende bescherming te bieden tegen toxische stress. Samen kunnen we het maatschappelijk bewustzijn vergroten en proactieve initiatieven aanmoedigen ten aanzien van het voorkómen en te boven komen van ACEs, Adverse Childhood Experiences.

Onze missie

We willen gezamenlijk werken op basis van de volgende zeven concepten:
1. #Verbinding: elkaar (interdisciplinair) ontmoeten voor een open maatschappelijke discussie over de invloed van de kindertijd op volwassen gezondheid en welzijn
2. #Compassie: menselijke kwetsbaarheid erkennen als wederzijds verbindende factor
3. #Moed: ongemakkelijke onderwerpen bespreekbaar maken in een veilige omgeving
4. #Nieuwsgierigheid: belangstelling en reflectie aanmoedigen aangaande menselijke verhalen en wetenschappelijke inzichten, vertaald naar landelijk beleid
5. #Vertrouwen: uitgaan van goede bedoelingen in alle betrokken partijen
6. #Vriendelijkheid: gedrag zien als uiting van emoties en onderliggende behoeften en daar met empathie en liefdevolle aandacht op reageren
7. #Veerkracht: sterke gemeenschappen vormen met gezonde, goed gewortelde individuen

Vision and mission

Our vision
A healthy and just society, with attention and empathy for others and the living environment starts with a secure childhood. For our children to thrive, now and later in life, we as adults have the responsibility to provide them with buffering protection against toxic stress that may result in trauma. Together, we can increase societal awareness and support proactive initiatives towards prevention and healing around ACEs.

Our mission

We want to work together based on the following seven concepts:
1. #Connection: meet one another (interdisciplinarily) for an open societal discussion on the influence of childhood on adult health and well-being
2. #Compassion: acknowledge human vulnerability as a mutually connecting factor
3. #Courage: facilitate conversation about uncomfortable topics in a secure environment
4. #Curiosity: spark interest and reflection towards people’s narratives and science’s insights, translated into our country’s policies
5. #Confidence: presume good intentions from all parties involved
6. #Kindness: consider behaviour as an expression of emotions and underlying needs and respond to it with empathy and loving attention
7. #Resilience: build strong communities with healthy, grounded individuals