Privacybeleid

Het huidige privacybeleid regelt de privacy van de gebruikers van aceaware.nl. Met dit beleid geven we uitleg over de aspecten die betrekking hebben op de privacy en persoonlijke details van jou als gebruiker, hoe we data verzamelen, verwerken, behandelen en opslaan in overeenstemming met je rechten op basis van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tevens geeft dit beleid uitleg over het gebruik van cookies en van software, advertenties of commerciële sponsoring afkomstig van derden en over het downloaden van documenten, bestanden of software indien we die beschikbaar stellen via deze website. Verdere uitleg betreft specifieke pagina’s of eigenschappen van deze website, zodat voor jou duidelijk is hoe wij, deze website en eventuele derden communiceren met jou en je computer/apparaat ten behoeve van onze dienstverlening aan jou.

Je bent welkom om in geval van vragen contact met ons op te nemen.

De AVG, van kracht sinds mei 2018

Wij houden ons met deze website strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, Nederlandse versie) en aan de GDPR (General Data Protection Regulation - EU-niveau), die beide in mei 2018 van kracht zijn geworden en waarmee de voorgaande Nederlandse wetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp) is komen te vervallen. Voor meer informatie over de AVG, klik hier. Voor meer informatie over de GDPR op Europees niveau, klik hier.

Gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om de ervaring van de bezoeker te optimaliseren en doet dat in overeenstemming met de Nederlandse Telecommunicatiewet; zie voor meer informatie hier. Zoals vereist op grond van de wet gebruikt deze website daar waar dat noodzakelijk is een cookie-controlesysteem dat de gebruiker in staat stelt expliciet toestemming te geven of te onthouden voor het gebruik of de opslag van cookies op de eigen computer of het eigen apparaat. 

Gebruiksdata van websitebezoekers

Onze website is gebouwd via het WordPress-platform en via die route verzamelen we gebruikersstatistieken, zoals aantal gebruikers, aantal kliks per gebruiker, het land van waaruit de website wordt bezocht en de internetbrowser die wordt gebruikt.

BELANGRIJK: Niets van deze informatie verschaft ons persoonlijke data die tot een specifieke gebruiker kan worden herleid.

Blog

Van reacties op gepubliceerde blogs zullen naam en e-mailadres zoals je die als gebruiker zelf ingeeft worden opgeslagen in de interne database van de website, samen met het IP-adres van je computer en het tijdstip waarop je de reactie hebt ingezonden. Deze informatie wordt slechts gebruikt om jou te identificeren als indiener van een reactie in het commentaargedeelte van het betreffende blog en is niet toegankelijk voor derden. Mocht je je reactie en de bijbehorende persoonlijke data willen laten verwijderen, neem dan alsjeblieft contact met ons op.

Downloads, mediabestanden en externe links

Documenten, bestanden of media die op deze website beschikbaar komen en gedownload kunnen worden op eigen risico aan de gebruikers verstrekt. Van onze kant nemen wij zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen om te waarborgen dat alleen oorspronkelijke en virusvrije downloads via de website beschikbaar komen. We zijn echter niet aansprakelijk voor downloads via derden die toegankelijk zijn via websites waarvoor we op onze website links verstrekken; we adviseren gebruikers daarom om de authenticiteit van deze sites en links te verifiëren via anti-virussoftware of vergelijkbare programma’s. Hoewel we zorgvuldig selecteren en alleen betrouwbare en transparante materialen en website aan onze eigen website zullen koppelen, maken gebruikers op eigen risico gebruik van externe links.

Contact en communicatie met ons

Gebruikers die via deze website contact met ons opnemen, doen dat naar eigen inzicht; het verschaffen van persoonlijke details die worden gevraagd op het contactformulier is voor eigen risico. Je persoonlijke informatie wordt zorgvuldig opgeslagen en veilig bewaard totdat die niet meer nodig is of totdat een een bepaalde tijdslimiet verstrijkt. Het delen van persoonlijke data van gebruikers van deze website aan derden, inclusief de data van gebruikers in de ACE Aware NL-mailinglist (inclusief gebruikers die contact met ons opnamen) gebeurt slechts na schriftelijke toestemming van de gebruiker. 

Social media-beleid en gebruik

We hebben een social media-beleid om van onze kant onberispelijk gedrag te waarborgen. Hoewel we officiële profielen hebben op de social media-platforms, wordt gebruikers geadviseerd om de authenticiteit van zulke profielen voorafgaand aan uitwisseling of het delen van informatie. We zullen je op de social media nooit om een gebruikerspassword of persoonlijke details vragen. We vragen gebruikers van onze social media om zichzelf naar behoren te gedragen in contact met ons of met onze volgers en anderen in ons publiek. Gewelddadig of beledigend gedrag in welke vorm dan ook zullen we niet tolereren. 

Onze website heeft de mogelijkheid om zaken te delen via de social media. Dit ondersteunt het rechtstreeks delen van inhoud van onze webpagina’s met de respectievelijke platforms. Wees je ervan bewust dat je deze knoppen naar eigen inzicht gebruikt. Door dit te doen, aanvaard je het publiceren van onze content naar je eigen social media-profiel of tijdlijn. Meer informatie over privacybeleid voor de social media vind je hier voor Twitter en hier voor Facebook

Dit privacybeleid kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. We raden je aan af en toe deze pagina te controleren op wijzigingen, zodat je op de hoogte blijft. Specifieke wijzigingen en updates worden genoemd in het vak hieronder. Dank voor je begrip en je medewerking. 

Change Log (wordt indien nodig geüpdate):

Privacy Policy

The current privacy policy governs the privacy of the users of aceaware.nl. This policy will explain areas of this website that may affect your privacy and personal details, how we process, collect, manage and store those details under your GDPR - AVG rights. Additionally, it will explain the use of cookies or software, advertising or commercial sponsorship from third parties and the download of any documents, files or software made available to you (if any) on this website. Further explanations may be provided for specific pages or features of this website in order to help you understand how we, this website and its third parties (if any) interact with you and your computer / device in order to serve it to you. 

Once again, for any questions about privacy issues feel free to contact us. 

The GDPR - AVG, May 2018

We and this website strictly comply with the GDPR (General Data Protection Regulation - EU level) and specifically the AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - Dutch level) established in May 2018 which have replaced the previous national policy Dutch Data Protection Act (Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp). For more information on the EU level GDPR see here; for more information on the Dutch GDPR - AVG click here

Use of Cookies

This website uses cookies according to the Dutch Telecommunications Act (Telecommunicatiewet; see more here) to maximise the user’s experience while visiting. As required by legislation, where applicable this website uses a cookie control system, allowing the user to give explicit permission or to deny the use / saving of cookies on their computer / device. 

Website Visitor Usage Data

Our website is based on the WordPress platform, and as such we collect user statistics such as number of users, number of clicks per user, the country from which the website is accessed and internet browser. IMPORTANT: none of this information provides personal information that can be tracked to any specific user.

Blogging

Any comment added to any blog that we have published will have the name and email address you enter with your comment saved to the website’s internal database, along with your computer’s IP address and the time and date that you submitted the comment. This information is only used to identify you as a contributor to the comment section of the respective blog post and not accessible to any third party data processors. Should you wish to have the comment and its associated personal data deleted, please contact us.

Downloads, Media Files & External Links

Any downloadable documents, files or media made available on this website are provided to users at their own risk. On our side, we are taking all precautions to ensure that only genuine and virus-free downloads are available on the website. We hold no responsibility for any third party downloads on third party websites accessible through links on our website and we advise users to verify their authenticity using anti-virus or similar software. Although we carefully select only trustworthy and transparent material and websites to be linked on our website, users should access external links at their own risk. 

Contact & Communication With us

Users contacting us through this website do so at their own discretion and provide any personal details requested on the contact form at their own risk. Your personal information is kept private and stored securely until a time it is no longer required or time limit expires. Sharing any personal data of any user of this website to any third parties or including any user in the ACE Aware NL mailing list (including users who made contact with us) can be done ONLY after written informed consent from the user. 

Social Media Policy & Usage

We adopt a Social Media Policy to ensure an exemplary conduct from our side online. While we may have official profiles on social media platforms, users are advised to verify the authenticity of such profiles before engaging or sharing information. We will never ask for user passwords or personal details on social media platforms. Users are also advised to conduct themselves appropriately when engaging with us and our audience on social media. We will not tolerate violent or offensive online behavior of any kind. 

Our website features social sharing buttons, which help share web content directly from web pages to the respective social media platforms. Please note that you use social sharing buttons at your own discretion. By doing so, you accept publishing content to your social media profile feed or page. Please find more information on social media privacy policy here for Twitter and here for Facebook

We mention that this privacy policy is subject to change without explicit announcement of our users. We recommend that you check this page occasionally for any policy changes. Specific policy changes and updates are mentioned in the change log below. Thanks for the understanding and cooperation. 

Change Log (to be updated):