Over ons

Marianne Vanderveen-Kolkena IBCLC, MSc   

Mede-initiatiefnemer en hoofdredacteur


Hoe komt het dat sommige mensen zoveel ziekte en tegenslag ondervinden, terwijl andere ogenschijnlijk goed gezond en met tevreden stellende ervaringen door het leven glijden? Mariannes jonge jaren en een boek over ‘de zin van ziekzijn’ maakten haar nieuwsgierig naar antwoorden op deze vraag.
Tijdens een verblijf op de kraamafdeling, na haar derde thuisbevalling, zag ze veel jonge moeders worstelen met het luisteren naar hun instinctieve, intuïtieve kennis, en met het vertrouwensvol vasthouden, voeden en koesteren van hun kind. Daarom betrad ze het lactatiekundige werkveld, waarbij borstvoeding geleidelijk minder een doel en steeds meer een middel werd voor een gezonde start. Haar persoonlijke en professionele bewustzijn aangaande het belang van de vroege fase voor gezondheid en geluk kreeg een extra boost door het begrip ‘psychoneuroimmunoendocrinologie’ - de mens als organisme waarin lichaam en geest en hart en ziel een geïntegreerd geheel zijn en ons vormen tot wie en hoe we zijn. Tijdens haar (medische) antropologie-studie kwam daar voor Marianne de verstrengeling van fysiologie met sociaalculturele factoren en machtsrelaties bij; het ontstaan en voorkómen van toxische stress kreeg daardoor voor haar een meer maatschappelijk karakter.
In het begrip ACEs komt al deze kennis bijeen. Dit is waarom Marianne met alle relevante disciplines wil samenwerken aan het vergroten van het bewustzijn rondom de invloed van ongunstige ervaringen en het belang van verbinding, compassie en betrokken nieuwsgierigheid in de kindertijd. Kinderen gedijen op warme, zorgzame relaties, op ware liefde en oprechte aandacht. Voor volwassenen geldt dat trouwens ook, dus een scherpere focus op hechte relaties ondersteunt de vorming van veerkrachtige individuen en bloeiende gemeenschappen.
Behalve van haar werk houdt Marianne van lezen, poëzie schrijven, fotograferen, tuinieren, wandelen en handwerken voor en tijd doorbrengen met de (klein)kinderen.

 

Victor Andrei Bodiut MSc 

Mede-initiatiefnemer en hoofdredacteur 

Vic is een Roemeense jonge man die in Amsterdam woont en zich gelukkig prijst met het voorrecht van een veilige en gelukkige kindertijd. Daardoor ontstond in hem een diepe gevoeligheid voor en grote interesse in de medemens en andere levende wezens. Beroepshalve is zijn belangrijkste doel dan ook om door zijn dagelijks werk een tastbare, positieve invloed te hebben op het leven van anderen. Vic is opgeleid in de sociale en hersenwetenschappen en heeft ervaring op het gebied van academisch en ‘global health’-onderzoek. Hij is gebrand op het dichten van de kloof tussen wetenschap en samenleving en startte daarom samen met Marianne in 2020 het ACE Aware NL-project. Vic is specifiek geïnteresseerd in de geestelijke gezondheidsaspecten en andere gevolgen van ACEs en trauma. Hij streeft naar nationaal en internationaal beleid dat erop is gericht deze te voorkomen en wil zich krachtig inzetten voor een stevige onderbouwing van zulk beleid.
Vic is in zijn vrije tijd tennisspeler en -coach, freelancer, hobbyfotograaf, niet-serieuze schrijver van korte poëzie, fervent liefhebber van het milieu, van astronomie, filosofie en kunst.

 

Aspa Kandyli MA

Hoofdredacteur

Aspa is een Grieks-Nederlandse en woont in Loosdrecht. Ze heeft een bachelor in Onderwijswetenschappen en een master in Sociologie/Noord-Amerika-studies. Aspa heeft meer dan tien jaar gewerkt als kinderoppas en middelbare schooldocent. Na de geboorte van haar dochter in 2017 begon ze te lezen over borstvoeding, het slaapgedrag van kinderen en het belang van responsief ouderschap voor een gezonde ontwikkeling van lichaam en geest. In de jaren die volgden ondersteunde ze als vrijwilliger borstvoedende moeders in een grote borstvoedingsorganisatie in Athene. Ze werkt nu als slaapconsulent. Ze is geïnteresseerd in de geestelijke gezondheidsaspecten van ACEs en ze heeft een passie om meer bewustzijn te creëren ten aanzien van de impact van ACEs op kinderen en volwassenen, evenals voor het delen van de kennis hierover en over trauma-geïnformeerde zorg met zorgprofessionals.
Naast haar werk brengt Aspa graag tijd door met haar familie en houdt ze van lezen, reizen en fotografie.

 

About us

Marianne Vanderveen-Kolkena IBCLC, MSc

Co-founder & Editor-in-Chief   

Why do some people encounter so many illnesses and adversities, while others seemingly float through life in good health and with satisfying experiences? Marianne’s early years and a book about the meaning of disease made her curious about answers to this question.
During a stay in the labour ward after her third home delivery, she saw many young mothers struggling to heed their instinctive, intuitive knowledge, and to hold, breastfeed, and cherish their babies confidently. Therefore, she entered the field of lactation, in which breastfeeding gradually became less of a goal and more a means towards a healthy start. Her personal and professional awareness of the importance of the early stages for health and happiness were boosted by the concept of ‘psychoneuroimmuno-endocrinology’ - humans as organisms in which hearts and minds, bodies and souls are one integrated whole, shaping who and how we are.
During her (medical) anthropology studies, Marianne noticed the intertwinement of physiology with sociocultural factors and power relations. The origin and prevention of toxic stress thus grew into a more societal topic.
In the concept of ACEs, all this knowledge converges. This is why Marianne wants to cooperate with all relevant disciplines to increase awareness around the impact of adverse experiences and the importance of connection, compassion and curiosity in childhood. Children thrive on nurturing relationships, on true love and honest attention. Adults do, too, by the way, so a sharper focus on solid relationships, acknowledging basic needs, will help to build resilient people and flourishing communities.
Besides her work, Marianne loves reading, writing poetry, photography, taking long walks, gardening and doing different kinds of needlework for and spending time with the (grand)children.

 

Victor Andrei Bodiut MSc

Co-founder & Editor-in-Chief   

Vic is a Romanian young man living in Amsterdam who had the privilege of a very safe and happy childhood. This rooted in him a deep sensitivity and interest towards fellow humans and beings. Consequently, his main professional goal is to have a tangible positive impact in people’s lives through his daily work. Trained in social and brain sciences, with experience in academic and global health research, and keen on bridging the gap between science and society, Vic co-founded the ACE Aware NL project together with Marianne in 2020. He is particularly interested in the mental health components and consequences of ACEs and trauma, pushing towards well-informed national and international policies targeted to prevent them. Besides, Vic is a tennis player and coach, freelancer, photography hobbyist, non-serious writer of short poetry, passionate about the environment, astronomy, philosophy, and arts.

 

Aspa Kandyli MA

Editor-in-Chief

Aspa Kandyli is a Greek-Dutch living in Loosdrecht. She is a teacher by training and at heart. She holds a BA in Education from the University of Athens and an MA in American Studies/Sociology (with a focus on race, ethnicity, and identity formation) from the Utrecht University. She had worked for over a decade with children of different ages as a baby and a private tutor in Greece and as a high school teacher in the Netherlands.

After the birth of her daughter in 2017, Aspa was immersed in the world of perinatal health and early life mental health. She realized then and there that in order to grow healthy children, a major shift needs to happen in child-rearing, adult support (especially in at-risk populations), and in society as a whole.

She is a Certified Sleep Consultant (working from a trauma-informed and responsive parenting perspective), a Certified Lifestyle Medicine Advisor (ELMO), and an Attached at the Heart Parent Educator (API).

Her interest in ACEs lies in the mental health aspects, and in particular in applications of ACEs knowledge in parenting and in the classroom and other education settings. Her mission is to bridge the gap between academic knowledge shared in journals and conferences by scientists on the effects of toxic stress on child development and in adulthood and what is shared by media outlets. She works to bring this knowledge to the people who need it the most: parents, educators, and laypeople.

Besides her work, Aspa loves spending time with her family, reading, traveling, and photography.