Welkom!


Dit is het platform voor iedereen in Nederland die de krachten wil bundelen om kennis te delen, bewustzijn te vergroten en tot transformatieve actie te inspireren aangaande het concept ACEs, Adverse Childhood Experiences (ingrijpende, ongunstige ervaringen in de kindertijd).

We weten allemaal dat het leven veel uitdagingen kent. Om deze op veerkrachtige wijze aan te gaan, hebben kinderen een veilige basis nodig, waarin ze worden gehoord en gezien en waarin hun behoeften worden erkend en bevredigd. Ongeacht de leeftijd ondersteunen zorgzame relaties met nabije anderen een gezonde neurologische, fysiologische, immunologische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat is des te belangrijker in de vroege levensfase, als zulke relaties kinderen helpen opgroeien tot vreugdevolle, levenslustige volwassenen. Om zo’n heilzame context te kunnen creëren en onze kinderen een solide fundament te bieden voor de rest van hun leven, kan het nodig zijn eerst onze eigen trauma’s en worstelingen eerlijk onder ogen te zien. Dat is geen eenvoudige opgave, want het vereist veel moed, een veilige, koesterende omgeving en vertrouwde anderen om te vertellen over wat destijds het leven moeilijk maakte en wat misschien nog steeds het ontplooien van je volle potentieel beperkt.

De wetenschap over ACEs is er en ze is krachtig; tegelijkertijd is ze zowel internationaal als in Nederland ondervertegenwoordigd binnen de diverse sectoren van de volksgezondheid. Naast de wetenschappelijke data, die hun eigen, heldere verhaal vertellen, reikt het perspectief van ACEs ons een schat aan essentiële kennis aan die, zonder overdrijving, de mogelijkheid in zich draagt de samenleving op een positieve manier te beïnvloeden en te veranderen. Dat kunnen we alleen bereiken als we gezamenlijk deze kennis begrijpen, erkennen en delen. Dit is het doel van ACE Aware NL. We nodigen je dan ook van harte uit om met ons mee te gaan op deze reis en samen met ons dit project te laten groeien!

Bekijk gerust de achtergrondinformatie op onze website. Houd ons Blog in de gaten (of neem contact op om er zelf één te schrijven), de Nieuws-pagina (waaraan je zelf wellicht iets hebt toe te voegen), of doe mee met het project via de social media (zie de links hieronder). Wanneer alles weer wat normaler wordt, hopen we je ergens te ontmoeten, net als wij op weg naar een meer ACE-bewust Nederland!

 

                                         

Welcome!


This is the platform for everyone in the Netherlands who wants to join forces in sharing knowledge, raising awareness and inspiring transformative action around the concept of ACEs, Adverse Childhood Experiences.

We all know that life is full of challenges. To face and approach them resiliently, children need a safe and secure base in which they are heard and seen, and in which their needs are acknowledged and satisfied. In general, regardless of age, nurturing relationships with close others support a healthy neurological, physiological, immunological, and socioemotional development. This is evermore relevant in young age, so that children can grow into joyful, vigorous adults. To be able to provide this nurturing framework and give our young ones a solid foundation for life, we may have to pay honest attention to our own traumas and struggles first. That is not an easy task, as it requires great courage, a safe and embracing environment, and trusted others to share what troubled us then or still limits our potential now.

The science of ACEs is present and powerful, yet underrepresented in public health, both internationally and within the Netherlands. Besides the scientific findings that speak for themselves, the ACEs perspective carries a huge baggage of crucial knowledge that, without any exaggeration, has the potential to positively impact society. But, for that, we need to understand, acknowledge and spread this knowledge. This is what ACE Aware NL has set to do. We kindly invite you to join us on this journey and help us grow the project!

You are welcome to have a look through the information on the website. Stay tuned to our Blog (or contact us to write yourself) and News (to which you may want to add), or contribute to the project on social media (see links below). When things are a bit more back to normal, we hope to meet you somewhere on the way to a more ACE-aware Netherlands!